نویسنده = ������������ �������������� ��������������
کاربرد الگوی کو و پرون در شناسایی تکانه‌های نفتی اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 81-105

ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی