نویسنده = �������������������� ����������
بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ایران طی برنامه های اول تا چهارم توسعه

دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 59-79

حسین راغفر؛ میترا باباپور؛ محدثه یزدانپناه