نویسنده = ������������ ��������
بررسی تأثیر افزایش جمعیت بر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران با استفاده از رهیافت ARDL

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 69-87

احمد اسدزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ کریم بهشتی؛ عادل شمالی