نویسنده = ������������ �������� ��������
ارزیابی تبعات اقتصادی-اجتماعی بیماری کرونا در ایران از منظر اقتصاد رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22084/aes.2022.26183.3446

زهرا مهران فرد؛ امیر حسین مزینی؛ عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی