نویسنده = ���������� ��������
برآورد جزء حباب قیمت در بازار مسکن 17 شهر بزرگ ایران - رویکرد تصحیح خطا

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 1-34

محمود ختائی؛ اسفندیار جهانگرد؛ محسن رجبی