نویسنده = ������������ ��������
تحلیل اقتصادی هزینه‌های راه آهن سریع‌السیر در سرعت‌های مختلف به منظور پیاده سازی سرعت بهینه در ایران

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 167-192

زهرا علیمرادی؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ میثم نعیمی؛ حسین امین صدرآبادی