نویسنده = ������������ �������� ��������
معرفی و محاسبه تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 26، مرداد 1397، صفحه 145-166

10.22084/aes.2018.14258.2504

محمد شریف کریمی؛ مریم حیدریان