نویسنده = �������������� ��������������
مصرف انرژی، مصرف الکتریسته و توسعه انسانی در ایران (رویکرد آزمون باند)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 127-144

محمدحسن فطرس؛ اسماعیل ترکمنی