نویسنده = �������� �������� ��������
اندازه‌گیری غیرخطی تله‌ی فقر در پویایی‌های مخارج مصرفی نسل سنی مردان در ایران

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 89-112

حسین راغفر؛ میر حسین موسوی؛ بتول آذری بنی