نویسنده = بتول آذری بنی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری غیرخطی تله‌ی فقر در پویایی‌های مخارج مصرفی نسل سنی مردان در ایران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 89-112

حسین راغفر؛ میر حسین موسوی؛ بتول آذری بنی