نویسنده = ������ ���������� ����������
بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 209-230

زهرا کریمی تکانلو؛ محمد رضا سلمانی بیشک؛ میترا تقی زاده