نویسنده = ���������� ������������������ ��������
برآورد توابع تقاضای برق در بخش های خانگی و صنعتی ایران با بکارگیری الگوی سری زمانی ساختاری (STSM)

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 187-208

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ سیما ناظمی معزآبادی