تعداد مقالات: 395
202. اثر جایگزینی درآمد نفت با درآمد مالیات بر شاخص نهادی حکمرانی در ایران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 137-161

10.22084/aes.2020.20700.2994

مولود جعفری طادی؛ مرتضی سامتی؛ مصطفی رجبی؛ سارا قبادی


203. آزمون فرضیه لویاتان برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 141-166

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گلخندان


204. برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 141-167

10.22084/aes.2018.16132.2633

معصومه مطلبی؛ محمد علیزاده؛ سجاد فرجی دیزجی


206. سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (1387-1350)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 145-176

علی حسین صمدی؛ حسین مرزبان؛ کوثر اسدیان فلاحیه


208. ترکیب بهینه سبد دارایی بانک‌ها در واکنش به شرایط اقتصادی (مطالعه موردی بانک تجارت)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 155-173

10.22084/aes.2020.21499.3049

محمدرضا مشهدی یان ملکی؛ علی سوری؛ محسن ابراهیمی؛ محسن مهرآرا؛ وحید ماجد


212. تجزیه عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار آلودگی دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 115-131

محسن پورعبادالهان کویچ؛ محمدمهدی برقی اسکویی؛ سیدکمال صادقی؛ ایرج قاسمی


213. مطالعه ی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 121-143

سعید عیسی زاده؛ عدنان محمدی


214. ارزیابی روش های ترکیب پیش‌بینی : مطالعه موردی قیمت مسکن در شهر تهران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 123-138

حامد عطریانفر؛ سیدمهدی برکچیان؛ سیدفرشاد فاطمی اردستانی


215. جرم و هم‌گرائی تولید سرانه: یک تحلیل مبتنی بر اقتصادسنجی فضایی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 123-149

10.22084/aes.2016.1669

سید عزیز آرمن؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت؛ وحید کفیلی


216. مصرف انرژی، مصرف الکتریسته و توسعه انسانی در ایران (رویکرد آزمون باند)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 127-144

محمدحسن فطرس؛ اسماعیل ترکمنی


217. تأثیر نرخ تعرفه وارداتی بر عرضه صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ (1355-1390)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 129-151

صادق بافنده ایماندوست؛ محسن راستین


218. اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات ایران کاربردی از روش های ARDL و EGARCH

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 129-148

غلامرضا زمانیان؛ مهدی بهراد امین


221. ارزیابی تقارن یا عدم تقارن واکنش مصرف گاز طبیعی به تغییرات قیمت و درآمد در بخش صنعت ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 135-155

ویدا ورهرامی؛ رسام مشرفی؛ جابر لایق گیگلو


222. بازدهی آموزش در ایران: کاربردی از کوهورت سنی و روش داده‏‌های شبه ‏پانلی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 145-170

10.22084/aes.2017.10981.2200

زهرامیلا علمی؛ طاهره نیک بین؛ مانی موتمنی


223. معرفی و محاسبه تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 145-166

10.22084/aes.2018.14258.2504

محمد شریف کریمی؛ مریم حیدریان


224. تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 147-170

10.22084/aes.2016.1498

سجاد ابراهیمی؛ سیدعلی مدنی‌زاده