تعداد مقالات: 408
127. کاربرد الگوی کو و پرون در شناسایی تکانه‌های نفتی اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 81-105

ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی


128. اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 81-107

10.22084/aes.2016.1495

یونس سلمانی؛ کاظم یاوری؛ بهرام سحابی؛ حسین اصغرپور


132. تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 85-114

علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ مجید فشاری


134. نهادها، پیش نیاز تجارت در اقتصاد دانش‌بنیان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 87-105

10.22084/aes.2019.18204.2803

رحمن میرزاییان؛ کیومرث سهیلی؛ سید محمدباقر نجفی؛ جمال فتح‌اللهی


135. اندازه‌گیری غیرخطی تله‌ی فقر در پویایی‌های مخارج مصرفی نسل سنی مردان در ایران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 89-112

حسین راغفر؛ میر حسین موسوی؛ بتول آذری بنی


136. رتبه‌بندی اجرای سامانه CCHP در تهران از منظر معیارهای کمی و کیفی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 89-109

10.22084/aes.2018.14089.2533

مسعود کسرائی نژاد؛ حسن طائی؛ کیومرث حیدری


137. بررسی اثر شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش BVAR: مطالعه ی موردی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 91-124

مهدی صادقی شاهدانی؛ حامد صاحب هنر؛ محمد عظیم زاده آرانی؛ سید مهدی حسینی دولت آبادی


139. رویکردی بین کشوری جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر جهش نرخ ارز

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 95-121

10.22084/aes.2019.18514.2829

آزداه بردبار؛ رحمان سعادت؛ سید کمیل طیبی؛ تیمور محمدی


140. اقتصاد زیرزمینی و علت های آن: مطالعه موردی ایران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 53-72

وحید تقی نژاد عمران؛ معصومه نیک پور


141. ارزیابی عوامل موثر بر تخریب محیط‌ زیست با استفاده از شاخص‌ آلودگی آب: مطالعه موردی ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 69-84

علی امامی میبدی؛ مرتضی خورسندی؛ بهنام مرشدی


142. تجزیه و تحلیل پیوندها و نشتی های ناشی از واردات فعالیت های اقتصادی ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 75-102

اسفندیار جهانگرد؛ حمیده نیسی


143. بررسی تأثیر توسعه مالی بر فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد در ایران

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 75-92

سیدعبدالمجید جلائی؛ محسن جعفری؛ سعید جعفری


144. تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 81-106

محمدعلی فلاحی؛ فرشته جندقی میبدی؛ زهره اسکندری پور


145. عوامل تعیین‌کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 81-108

10.22084/aes.2016.1408

محمود ختایی؛ تیمور محمدی؛ اسماعیل میرزایی


146. بهینه‌یابی مکانی احداث نیروگاه برق کوچک مقیاس

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 81-96

10.22084/aes.2016.1667

مسعود کسرائی نژاد؛ حسن طائی؛ کیومرث حیدری


148. سنجش کشش تغییرات حدسی و قدرت بازاری در صنایع منتخب ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 85-103

محمدنبی شیهکی تاش؛ حمید حجتی


150. بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 87-110

علی حسین صمدی؛ فریبا مهرپور