تعداد مقالات: 395
53. تحلیل نامتقارنی تکانه‌های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران کاربردی از الگوی NARDL

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 23-49

10.22084/aes.2018.16543.2658

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ امیرحسین فتح الله زاده


54. عوامل اقتصادی مؤثر بر بی‌ثباتی درآمدهای مالیاتی دولت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 25-42

ابراهیم نصیرالاسلامی؛ تیمور رحمانی؛ حمید ابریشمی


55. سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 25-55

10.22084/aes.2019.17891.2780

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ هاشم زارع


56. بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-60

حمید آماده؛ عباس شاکری؛ فرشته محمدیان


57. تاثیر رقابت خارجی بر شدت رقابت و مارک آپ در بازارهای صنعتی ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 27-55

محمد نبی شهیکی تاش؛ فرامرز اتباعی


58. توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران: رویکرد تصحیح خطای غیرخطی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 27-47

منصور رزاء نژاد؛ عبدالکریم حسین پور؛ ابراهیم انواری


59. گره نیروی کار در ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 29-46

شهرام گلستانی؛ انسیه لاغری فیروز جایی؛ هادی لاغری فیروز جایی


62. تحلیل و شناسایی عوامل مؤثر بر دخالت بانک مرکزی در بازار ارز ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 33-61

سعید مشیری؛ سپیده خطیبی


66. تأثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 35-60

10.22084/aes.2017.12109.2311

فاطمه دمیری؛ کریم اسلاملوییان؛ ابراهیم هادیان؛ رضا اکبریان


69. اهرم زمین و نوسان قیمت مسکن در ایران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 49-67

علی اکبر قلی زاده؛ بهاره عقیقی


70. برآورد جزء حباب قیمت در بازار مسکن 17 شهر بزرگ ایران - رویکرد تصحیح خطا

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 1-34

محمود ختائی؛ اسفندیار جهانگرد؛ محسن رجبی


74. اثر بی ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران؛ تجزیه و تحلیل مدل چرخشی مارکوف

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 29-52

سید کمال صادقی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ محسن پورعبادالهان کویج؛ اتابک شهباززاداه خیاوی


75. نظریه ارزیابی اثر شوک نرخ بهره بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با رویکرد الگوی FAVAR

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 29-54

10.22084/aes.2017.10703.2169

مهدی فراهانی؛ حسین مرزبان؛ زهرا دهقان شبانی؛ رضا اکبریان