تعداد مقالات: 410
-24. داوران شماره دهم

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 0-0


-23. جلد مجله

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 0-0


-22. جلد نشریه

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 0-0


-21. سخن سردبیر

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 0-0


-20. سخن سردبیر

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 0-0


-18. کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-26

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ آرش هادی‌زاده


-17. تنوع بخشی در درآمدهای مالیاتی دولت در ایران با هدف ثبات درآمدی با استفاده از رویکرد تئوری پورتفوی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-26

حمید ابریشمی؛ تیمور رحمانی؛ ابراهیم نصیرالاسلامی


-16. کاربرد الگوی هکمن دو مرحله ای در بررسی عوامل تعیین کننده شکاف فقر خانوارهای شهری و روستایی کشور

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-31

پرویز محمدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ سید کمال صادقی؛ صمد حکمتی فرید


-13. سخن سردبیر (شماره اول)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-1


-12. سخن سردبیر(شماره پنجم)

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-1


-11. سخن سردبیر(شماره هشتم)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 1-1


-10. سخن سردبیر(شماره نهم)

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 1-1


-8. محاسبه نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون ملاحظات زیست محیطی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 1-25

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد


-6. تجزیه ی رشد بهره وری زیست محیطی عوامل تولید با استفاده از تابع فاصله ای در استان های ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 1-24

پریا پارسا؛ زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


-3. سنجش حاشیه سود در صنعت خودروسازی ایران (بر اساس رهیافت هال- راجر)

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22084/aes.2017.1795

محمد نبی شهیکی تاش؛ عماد کاظم زاده


-1. ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نر خ ارز: رویکرد MDSGE

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 1-34

10.22084/aes.2017.13413.2443

احمد جعفری صمیمی؛ حسین توکلیان؛ مرضیه حاجی کرمی


0. آزمون معمای فلدشتاین – هوریوکا در ایران (با تأکید بر نقد لوکاس)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22084/aes.2017.12967.2399

محمدعلی احسانی؛ صالح طاهری بازخانه